WIMA S.C.

RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r. informuję, iż:
1)    Administratorem danych osobowych zbieranych podczas wizyty na stronie www.wima24.pl jest firma: WIMA spółka cywilna Wiktor Sypek, Marcin Zawalski z siedzibą w Mielcu przy ul. Przemysłowej 2.
2)    Dane osobowe są przetwarzane, gdyż są niezbędne do wykonania zawartej umowy, w tym do umożliwienia realizacji obowiązków strony zgodnie z kodeksem cywilnym i kontaktowania się z Klientem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług i sprzedaży, w tym procedur reklamacyjnych. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych Klienta dla celów podatkowych i rachunkowych.
Przetwarzamy też dane osobowe Klienta w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu WIMA S.C., którym jest:
•    prowadzenie wobec Klienta działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług i sprzedaży towarów lub usług bądź towarów osób trzecich;
•    kontaktowanie się z Klientem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą Klienta – przez e-mail oraz telefon;
•    windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
•    przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
3) Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie, w ten sam sposób w jaki została wyrażona, chyba że taka zgoda nie była niezbędna. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. 
4)    Brak udostępnienia ww. danych na rzecz WIMA S.C. lub odwołanie zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zawarcie lub wykonanie umowy z osobą fizyczną.
5)    WIMA S.C. zapewnia wypełnienie wszystkich praw osób fizycznych wynikających z RODO, w szczególności z prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
6)    Dane osobowe są udostępniane podmiotom, które świadczą dla nas usługi księgowo-podatkowe oraz prawne. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
7)    Przechowywanie danych osobowych trwa przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:
•    dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
•    wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
•    zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
•    statystycznych i archiwizacyjnych,
•    maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.